Warunki

współpracy
 1. Zamówienia oraz zapytania prosimy składać pisemnie (e-mail) do Działu Sprzedaży Gospodarstwa Ogrodniczego Aleksandra Kusibab-Wyka, ustnie w siedzibie Gospodarstwa, oraz przez formularz znajdujący się na stornie internetowej.
 2. Gospodarstwo prowadzi sprzedaż wyłącznie hurtową:
 • Rośliny w multiplatach- minimum jeden multiplat z jednej odmiany,
 • Rośliny w doniczkach – minimum 30 sztuk roślin z jednej odmiany,
 1. Oznaczanie partii roślin:
 • rośliny oznaczane są etykietami bez zdjęć w sposób umożliwiający ich właściwą identyfikację przez odbiorcę,
 • w ramach odrębnych ustaleń rośliny mogą być oznaczone etykietami paskowymi lub ze zdjęciem,
 1. Płatności – warunki płatności ustalane są każdorazowo i potwierdzane pisemnie na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 2. Rabaty – wysokość i warunki udzielania rabatów określone są w cenniku przesyłanym na prośbę klienta.
 3. Zmiana cen – Gospodarstwo zastrzega sobie możliwość zmiany cen w trakcie sezonu, przy czym zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przed dokonaniem tych zmian. Wyjątkiem jest obniżenie ceny.
 4. Powyższe warunki współpracy są skrótem najważniejszych informacji zawartych poniżej w Ogólnych Warunkach Sprzedaży – OWS.

Ogólne warunki sprzedaży

(OWS)

Aleksandra Kusibab – Wyka Gospodarstwo Ogrodnicze

Obowiązujące od dnia 08.09.2016 r.

Stanowiące integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy:

Aleksandrą Kusibab – Wyka prowadzącą Gospodarstwo Ogrodnicze Aleksandra Kusibab – Wyka

a

Kupującym

§1. Definicje
Dla celów niniejszych dokumentu, a także każdorazowej umowy zawieranej pomiędzy: Aleksandrą Kusibab-Wyka prowadzącą Gospodarstwo Ogrodnicze Aleksandra Kusibab-Wyka, a Kupującym, wprowadza się następujące definicje, które oznaczają:
1. Ogólne Warunki Sprzedaży – niniejszy dokument, w dalszej treści zwany: OWS, którego treść dostępna jest na stronie www.kusibab-wyka.pl/współpraca,
2. Gospodarstwo – Gospodarstwo Ogrodnicze Aleksandra Kusibab-Wyka prowadzone przez Aleksandrę Kusibab-Wyka, zwane inaczej GOAKW, Gospodarstwo Kusibab-Wyka, Sprzedawcą, NIP: 678 285 64 15, strona internetowa: www.kusibab-wyka.pl
3. Siedziba Gospodarstwa – Prandocin Iły 88a, 32-090 Słomniki, Polska,
4. Strony – powoływanych łącznie: Kupującego lub Gospodarstwo,
5. Strona – Strona: powoływanych indywidualnie: Kupującego lub Gospodarstwo,
6. Kupujący – stronę umowy sprzedaży zawieranej z Gospodarstwem, którą może być przede wszystkim:
a) Konsument,
b) nieprowadząca działalności gospodarczej osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
c) Przedsiębiorca,
d) Osoba Zagraniczna
e) Przedsiębiorca Zagraniczny.
7. Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
8. Przedsiębiorca – Kupującego, który nie jest Konsumentem,
9. Osoba Zagraniczna – osobę fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, osobę prawną z siedzibą za granicą i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną z siedzibą za granicą;
10. Przedsiębiorca Zagraniczny – osobę zagraniczną wykonującą działalność gospodarczą za granicą oraz obywatela polskiego wykonującego działalność gospodarczą za granicą;
11. Towar – materiał roślinny oferowany do sprzedaży przez Gospodarstwo;
12. Dowód Sprzedaży – fakturę, paragon, lub inny dowód potwierdzający sprzedaż Towaru;
13. Dodatek do OWS – załącznik do OWS przeznaczony dla Kupującego, który jest Konsumentem;
14. Potwierdzenie Zamówienia – dokument będący nośnikiem informacji umożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, wystawiany przez Gospodarstwo i obligatoryjnie zawierający takie elementy jak:
• dane Kupującego i Gospodarstwa,
• specyfikację zamówionego Towaru,
• cenę sprzedaży netto,
• informację, że do ceny netto dolicza się: niezbędne podatki, w tym podatek VAT, w stawkach aktualnie obowiązujących, cenę opakowań – w przypadkach wskazanych w § 8 ust. 2 OWS oraz koszt transportu, jeżeli OWS tak stanowi,
• ustalony sposób płatności,
• ustalony sposób i miejsce odbioru / dostawy Towaru;
15. Wydanie Towaru – moment, w którym Towar zostaje wydany Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej bądź Przewoźnikowi;
16. Opakowanie Towaru – opakowanie Towaru: skrzyniopalety, palety, skrzynie, piętrowe wózki przeznaczone do przewozu roślin lub kartony. Na potrzeby OWS, doniczka nie stanowi opakowania.

§ 2 Postanowienia ogólne
1. OWS określają ogólne warunki umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Stronami: Aleksandrą Kusibab-Wyka zamieszkałą w Prandocinie Iły 88a, 32-090 Słomniki, numer NIP: 678 285 64 15, (Sprzedawcą), a Kupującym, a także stanowią integralną część każdej takiej umowy sprzedaży.
2. Gospodarstwo Ogrodnicze Kusibab-Wyka prowadzi działalność rolniczą zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi oraz stosuje system dobrych praktyk rolniczych, dążących do ochrony Konsumenta i środowiska.
3. Aleksandra Kusibab-Wyka, prowadząca Gospodarstwo, nie jest przedsiębiorcą i nie wykonuje działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2018 roku o Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. 2021 . poz. 162 z późn. zm.).
4. Przedmiotem sprzedaży są Towary oferowane przez Gospodarstwo.
5. Gospodarstwo posiada wszelkie wymagane przez prawo uprawnienia do dysponowania Towarami, w tym także na podstawie umów licencyjnych lub sublicencyjnych bądź umów o podobnym charakterze.
6. Gospodarstwo nie prowadzi: sklepu internetowego i sprzedaży internetowej Towarów, jak również nie świadczy usług doradczych, transportowych, czy też projektowych.
§ 3 Tryb składania zamówień
1. Umowa sprzedaży zawierana jest na podstawie zamówienia dokonywanego przez Kupującego.
2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi ofertę zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Gospodarstwu.
3. Zamówienie można złożyć w dowolny sposób, który umożliwia bezsprzecznie ustalenie Kupującego lub osoby działającej z Jego upoważnienia lub w Jego imieniu, a w szczególności:
a) pisemnie poprzez skierowanie pisma z zamówieniem na adres Siedziby lub Oddziału Gospodarstwa,
b) w formie elektronicznej, poprzez przesłanie zamówienia na adres e-mail: info@kusibab-wyka.pl lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Gospodarstwa,
c) telefonicznie na numer: (+ 48) 385 79 44, (+48) 794 070 703
d) ustnie w Siedzibie Gospodarstwa.
4. Zamówienie obowiązkowo powinno zawierać takie elementy jak:
a) dane osobowe Kupującego, a więc w przypadku:
• osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL lub inny numer identyfikacyjny, adres e-mail, numer telefonu,
• osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, firmę (nazwę) i adres pod którym jest prowadzona działalność gospodarcza, numer NIP lub inny numer identyfikacyjny dla celów podatkowych, jeżeli osoba taki numer posiada, adres e-mail, numer telefonu, dane osób upoważnionych do kontaktu z Gospodarstwem,
• innych podmiotów niż osoby fizyczne: nazwę podmiotu; adres siedziby; numer NIP lub inny numer identyfikacyjny dla celów podatkowych, jeżeli dany podmiot taki numer posiada; jeżeli dany podmiot podlega wpisowi do rejestru: nazwę tego rejestru oraz numer wpisu; dane osobowe osoby działającej w imieniu lub z upoważnienia tego podmiotu, w tym adres e-mail i numer telefonu;
b) ilość, gatunek oraz rodzaj zamawianego Towaru;
c) wstępnie ustalony sposób zapłaty;
d) wstępnie ustalony sposób odbioru / dostawy Towaru;
e) wstępnie ustalone miejsce dostawy Towaru, jeżeli Kupujący wybrał inny sposób odbioru Towaru niż osobisty;
f) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji w całości OWS oraz, jeżeli Kupujący jest Konsumentem –Dodatku do OWS.
5. Elementy Zamówienia wskazane w punktach od c) do e) ustępu 2, należy ostatecznie potwierdzić w terminie 2 dni przed planowaną dostawą Towaru lub jego odbiorem.
6. Przez złożenie oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 2 pkt f), należy rozumieć każde zachowanie się Kupującego, które ujawnia Jego wolę w sposób dostateczny, w tym również ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej.
7. Od momentu złożenia zamówienia Kupujący jest związany OWS, a w przypadku gdy Kupujący jest Konsumentem – także Dodatkiem do OWS.
8. W razie wątpliwości, domniemywa się, że złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia, iż zapoznał się z OWS oraz, jeżeli Kupujący jest Konsumentem – z Dodatkiem do OWS, oraz w całości je akceptuje.
9. Zamówienie złożone przez Kupującego nie wiąże Gospodarstwa.
10. Po weryfikacji zamówienia złożonego zgodnie z ust. 2, Gospodarstwo Potwierdza Zamówienie:
• pisemnie poprzez skierowanie pisma na adres wskazany przez Kupującego lub bezpośrednio na ręce Kupującego, bądź
• w formie elektronicznej, poprzez przesłanie Potwierdzenia Zamówienia na adres e-mail wskazany przez Kupującego.
11. Potwierdzenie Zamówienia powinno zawierać elementy, o których mowa w § 1 pkt 15 OWS. Brak doręczenia Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 6 nie oznacza milczącej akceptacji zamówienia. Jeżeli Kupującym jest Konsument do Potwierdzenia Zamówienia dołącza się Dodatek do OWS.
12. Gospodarstwo i Kupujący są związani Potwierdzeniem Zamówienia od chwili jego doręczenia Kupującemu (chwila zawarcia umowy sprzedaży).
13. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zamówienia w formie ustnej w Siedzibie Gospodarstwa lub w Oddziale bądź telefonicznie oraz wybrał osobisty sposób odbioru Towaru, Potwierdzeniem Zamówienia może być złożenie przez Kupującego lub osobę działającą w Jego imieniu lub przez niego upoważnioną, podpisu na egzemplarzu Dowodu Sprzedaży, przeznaczonym dla Gospodarstwa.
14. Za wyraźną zgodą Gospodarstwa Kupujący może w każdym czasie, jednakże nie później niż 30 (słownie: trzydzieści) dni przed datą odebrania Towaru lub wydania Towaru przewoźnikowi, zmienić zamówienie, a nawet w całości je wycofać.
15. Każda umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Gospodarstwem a Kupującym, niezależnie od postanowień ust. 6 – 8, zostanie potwierdzona poprzez wystawienie Dowodu Sprzedaży w formie: dokumentowej, pisemnej lub elektronicznej.
16. Dowód Sprzedaży zostaje przekazany Kupującemu lub osobie przez Niego upoważnionej lub działającej w Jego imieniu, najpóźniej przy odbiorze Towaru. Za zgodą Kupującego Dowód Sprzedaży może także zostać doręczony Kupującemu za pośrednictwem operatora pocztowego na adres wskazany w Zamówieniu bądź w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.
17. Umowa sprzedaży pomiędzy Gospodarstwem a Kupującym nie jest zawarta, jeżeli Gospodarstwo nie będzie w stanie zweryfikować rzetelności i prawdziwości złożonego przez Kupującego zamówienia oraz danych Kupującego, o których mowa w ust. 2 pkt a).
18. Na Kupującym spoczywa odpowiedzialność za błędy powstałe przy składaniu zamówienia, a dotyczące przede wszystkim informacji, o których mowa w ust. 2. W przypadku podania nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez Kupującego, Gospodarstwo może wystawić korektę do faktury.
§ 4 Towar
1. Z uwagi na specyficzny charakter Towarów sprzedawanych przez Gospodarstwo, wymiary i rozmiary Towarów podane są orientacyjnie, a rośliny tego samego gatunku posiadają cechy charakterystyczne dla danego gatunku oraz cechy je indywidualizujące.
2. Strony dopuszczają możliwość niezgodności Towaru dostarczonego Kupującemu z zamówieniem w zakresie wskazanym w tym przepisie. Pomiędzy roślinami wchodzącymi w skład danego zamówienia dopuszczalne są:
• różnice w rozmiarach i wysokości jednostkowych roślin, wynoszące do 15% w stosunku do ustalonych w zamówieniu parametrów,
• różnice wynikające z naturalnych różnic występujących w ramach danego gatunku.
§ 5 Cenniki i rabaty
1. Ogłoszenia, cenniki, reklamy, zdjęcia lub inne informacje o Towarach i cenach skierowane do nieokreślonej liczby podmiotów lub zamieszczone na stronie internetowej Gospodarstwa mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Ceny zamieszczone w ogłoszeniach, cennikach, reklamach i innych informacjach podawane są w walucie polskiej, w wartości netto z informacją, iż do ceny netto doliczany jest podatek VAT w stawce aktualnie obowiązującej. Dla Klientów będących Osobami Zagranicznymi lub Przedsiębiorcami Zagranicznymi, ceny Towarów podawane są w Euro, w wartości netto z informacją, iż do ceny netto doliczany jest podatek VAT w stawce aktualnie obowiązującej.
3. Gospodarstwo może udzielać na Towary rabatów w wysokości określonej w cenniku przesyłanym na prośbę Kupującego.
4. W przypadku zbiegu podstaw do przyznania kilku rabatów, rabaty te podlegają zsumowaniu.
5. Rabaty, o których mowa w ust. 3, nie są przyznawane na Towary takie jak: sadzonki odmian chronionych i licencyjnych.
6. Gospodarstwo zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów i wysokości przyznawanych rabatów w każdym czasie.
§ 6 Warunki płatności
1. Warunki płatności za Towar są każdorazowo indywidualnie ustalane, a następnie każdorazowo potwierdzane w Potwierdzeniu Zamówienia. Do ceny netto dolicza się: niezbędne podatki, w tym podatek VAT w stawkach aktualnie obowiązujących, cenę opakowań – w przypadkach wskazanych w § 8 ust. 2 OWS oraz koszt transportu, jeżeli OWS tak stanowi (cena brutto).
2. Wszelkie płatności na rzecz Gospodarstwa dokonywane są w walucie polskiej i w sposób bezgotówkowy, chyba że Strony ustalą inaczej.
3. Obowiązek zapłaty powstaje w momencie Wydania Towaru. Termin płatności za Towar jest wskazany w Dowodzie Sprzedaży, po indywidualnych ustalaniach z Kupującym. Jeżeli jednak Kupujący wybrał gotówkowy sposób zapłaty za Towar, wówczas jest On zobowiązany do uiszczenia zapłaty w momencie odbioru Towaru, w kasie Gospodarstwa lub Oddziału.
4. Kupujący pozostaje w zwłoce, jeżeli nie uiścił zapłaty Towar w całości, w terminie wskazanym w Dowodzie Sprzedaży. W razie zwłoki z zapłatą ceny Gospodarstwo uprawnione jest do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę oraz dochodzenia zaległych należności łącznie z odsetkami na drodze sądowej.
5. W razie pogorszenia się sytuacji finansowej Kupującego lub pozostawania przez Niego w zwłoce z zapłatą wcześniej zrealizowanych Zamówień, Gospodarstwo jest uprawnione do:
a) wstrzymania dostawy lub wstrzymania Wydania Towaru do czasu zapłaty całości ceny;
b) żądania ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia.
§ 7 Wydanie i transport Towaru
1. Z chwilą Wydania Towaru, na Kupującego przechodzą: jego własność oraz korzyści i ciężary z nim związane, jak również niebezpieczeństwo uszkodzenia lub utraty Towaru.
2. Kupujący może:
a) odebrać zakupiony Towar w Oddziale, osobiście lub upoważnić do tego inną osobę,
b) żądać dostarczenia Towaru do miejsca przez niego wskazanego.
3. Koszty transportu, w przypadku o którym stanowi ust. 2 pkt b), doliczane są do ceny Towaru i pokrywane przez Kupującego.
4. Gospodarstwo współpracuje z profesjonalnym Powoźnikiem, który zapewnia transport Towarów w warunkach dostosowanych do jego specyfiki. Za uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia Towaru powstałe w wyniku lub w trakcie transportu, Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności, a Kupującemu przysługuje roszczenie o naprawienie szkody bezpośrednio do Przewoźnika.
§ 8 Opakowanie Towaru
1. Gospodarstwo jest zobowiązane do właściwego opakowania Towaru przed Wydaniem Towaru Kupującemu lub osobie przez niego uprawnionej bądź Przewoźnikowi, w celu jego zabezpieczenia.
2. Jeżeli Strony uzgodniły, że Opakowanie nie podlega zwrotowi, wówczas jego cena jest doliczana do ceny Towaru.
§ 9 Odpowiedzialność Gospodarstwa z tytułu nienależytego wykonania umowy sprzedaży
1. Gospodarstwo ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Kupującego, a powstałe w związku z wykonaniem przez Gospodarstwo zamówienia tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej Gospodarstwa.
2. Siła wyższa stanowi generalną przyczynę wyłączającą odpowiedzialność Gospodarstwa zarówno na zasadzie ryzyka, jak i winy. Przez siłę wyższą należy przede wszystkim rozumieć zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, takie jak katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej czy też zaburzenia życia zbiorowego.
3. Jeżeli wystąpi szkoda, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego, jednakże nie później niż w terminie 2 dni (słownie: dwóch) od daty powstania szkody, powiadomienia o tym Gospodarstwa oraz do podjęcia wszelkich racjonalnych środków w celu zabezpieczenia Towaru i zapobieżenia powiększaniu się szkody.
4. Gospodarstwo zastrzega, że wszelkie roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy sprzedaży Kupujący może zgłaszać w terminie nieprzekraczającym 6 (słownie: sześciu) miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
§ 10 Odpowiedzialność za wady Towaru
1. Gospodarstwo posiada certyfikaty i licencje lub sublicencje, na podstawie których jest uprawniony do uprawy i sprzedaży Towarów.
2. Gospodarstwo jest odpowiedzialne względem Kupującego, z uwagi na specyfikę sprzedawanego Towaru, tylko i wyłącznie za wady Towaru:
a) w zakresie niezgodności dostarczonego Towaru z treścią Potwierdzenia Zamówienia, z zastrzeżeniem § 4 OWS,
b) powstałe przed wydaniem tego Towaru wskutek chorób i działania szkodników.
3. Przepisy § 9 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4. Kupujący jest zobowiązany do zbadania Towaru na okoliczność ewentualnego wystąpienia wad, o których mowa w ust. 1, w terminie nieprzekraczającym 2 (słownie: dwóch) dni od daty odebrania zamówionego Towaru, z zastrzeżeniem postanowień Dodatku OWS w przypadku, gdy kupującym jest Konsument.
5. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, za które Gospodarstwo ponosi odpowiedzialność zgodnie z OWS, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego, jednakże nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych liczonych od daty stwierdzenia wady, liczonej z uwzględnieniem ust. 4, powiadomienia o tym Gospodarstwo oraz do podjęcia wszelkich racjonalnych środków w celu zabezpieczenia Towaru i zapobieżenia zwiększaniu się wady.
6. W przypadku uznania wady Towaru, Gospodarstwo zobowiązane jest do wymiany Towaru na nowy wolny od wad, bądź do zwrotu zapłaconej ceny, jeżeli wymiana Towaru jest niemożliwa, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni liczonych od daty uznania wady Towaru.
7. Gospodarstwo nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności:
a) za uszkodzenia mechaniczne Towaru powstałe w trakcie transportu;
b) za uszkodzenia Towaru lub szkody powstałe na skutek błędów lub nieprawidłowości popełnionych przez Kupującego lub osoby, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność lub które działały w Jego imieniu lub z Jego upoważnienia, w trakcie uprawy;
c) za uszkodzenia Towaru powstałe wskutek nieprawidłowego wykorzystania lub użytkowania tego Towaru przez Kupującego lub osoby, za które ponosi On odpowiedzialność lub które działały w Jego imieniu lub z Jego upoważnienia, w trakcie uprawy;
d) za uszkodzenia Towaru lub szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Kupującego lub osoby, za które ponosi On odpowiedzialność lub które działały w Jego imieniu lub z Jego upoważnienia, postanowień OWS, Dodatku do OWS, a także zaleceń Gospodarstwa;
e) za wady Towaru, które nie istniały w chwili wydania Towaru Kupującemu lub osobie działającej w Jego imieniu lub przez Niego upoważnionej;
f) działań podjętych przez Kupującego, osoby za które ponosi On odpowiedzialność lub osoby, które działały w Jego imieniu lub z Jego upoważnienia, w celu usunięcia wady;
g) dalsze szkody lub uszkodzenia Towaru powstałe na skutek zaniechania podjęcia przez Kupującego, osoby za które ponosi On odpowiedzialność lub osoby, które działały w Jego imieniu lub z Jego upoważnienia wszelkich racjonalnych środków w celu zabezpieczenia Towaru i zapobieżenia zwiększaniu się wady.
8. Gospodarstwo jest wolne od odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie Towaru bądź dowiedział się o niej najpóźniej w chwili wydania Towaru.
9. Odpowiedzialność Gospodarstwa z tytułu wad Towaru nie może przekroczyć wartości tego Towaru. Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie i utracone korzyści gospodarcze z tytułu wad Towaru.
10. Gospodarstwo zastrzega, że wszelkie roszczenia z tytułu wad Towaru Kupujący może zgłaszać w terminie nieprzekraczającym 6 (słownie: sześciu) miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
11. Do umów sprzedaży zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego OWS, a w szczególności do postanowień dotyczących odpowiedzialności za wady Towaru, nie stosuje się przepisów od art. 556 do art. 576 Kodeksu cywilnego.
§ 11 Ochrona danych osobowych
1. Gospodarstwo chroni dane osobowe swoich kontrahentów, w tym Kupujących, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.), jak również rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Procedury ochrony danych osobowych stosowane w Gospodarstwie szczegółowo określają dokument: „Polityka ochrony danych”, dostępny w Siedzibie Gospodarstwa i Oddziale.
3. Administratorem Danych Osobowych w Gospodarstwie jest Aleksandra Kusibab-Wyka, prowadząca Gospodarstwo Ogrodnicze Kusibab-Wyka z siedzibą w Prandocinie Iły 88a, 32-090 Słomniki.
4. W związku z korzystania z usług Administratora może dojść do przetwarzania takich danych jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/działalności, firma, numer NIP.
5. Dane osobowe przetwarzane są w celu skutecznego Przyjęcia Zamówienia i prawidłowej realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); wystawienia faktury, uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacja pozostałych obowiązków rachunkowych i księgowych nakładanych przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); identyfikacji klienta powracającego, odtworzenie przebiegu współpracy, wymienionej korespondencji, przygotowanych dokumentów itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom realizującym usługi na rzecz Administratora jak biuro rachunkowe czy obsługa informatyczna, podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wszystkie te podmioty zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzenia przez nas działalności, chyba, że wcześniej sprzeciwi się Pan / Pani przetwarzaniu danych osobowych, co spowoduje usunięcie tych danych. Sprzeciw będzie skuteczny po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych poza EOG – na podstawie standardowych klauzul umownych.
9. Kupujący ma prawo do: sprostowania (poprawiania) swoich danych, dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi od organu nadzorczego. Wszelkie żądania należy kierować pod adres siedziby Administratora bądź drogą elektroniczną na adres: info@kusibab-wyka.pl
§ 12 Postanowienia końcowe
1. OWS oparte są na prawie polskim i do zawarcia każdej umowy sprzedaży zastosowania mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.
2. Jeżeli Kupującym jest Konsument do OWS załącza się Dodatek, który stanowi ich integralną część.
3. OWS, a przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem także Dodatek do OWS, stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawartych pomiędzy Gospodarstwem a Kupującym. OWS wiążą Strony od momentu rozpoczęcia trybu składania zamówienia.
4. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami jest akceptacja OWS przez Kupującego. Jeżeli Kupującym jest Konsument – warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy takimi Stronami jest akceptacja OWS oraz Dodatku do OWS.
5. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć z umów sprzedaży, których integralną częścią są OWS, a w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, także Dodatek do OWS, poddają pod jurysdykcję sądów polskich.
6. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów powstałych na tle umów sprzedaży, których integralną częścią są OWS, a w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, także Dodatek do OWS. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty na drodze polubownej, każda ze Stron może żądać jego rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla Siedziby Gospodarstwa.
7. Jeśli jakiekolwiek postanowienia lub część postanowień zawartych w OWS okażą się być postanowieniami nieważnymi, nie powoduje to nieważności OWS, a jedynie postanowienia nieważne zostają zastąpione przez ważne postanowienia.
8. Gospodarstwo ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień OWS w każdym czasie. Zmienione OWS obowiązują od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej Gospodarstwa, a także mają zastosowanie do umów sprzedaży powstałych:
a) przed zmianą OWS – od momentu powiadomienia Kupującego o zmianach,
b) po zmianach OWS – od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej Gospodarstwa.
9. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych przez Strony, OWS wyłącza stosowanie innych warunków umów, umów, regulaminów, czy też wzorców, które pozostają w sprzeczności z postanowieniami OWS. W sytuacji, gdy obowiązujące u Kupującego warunki umów, regulaminy, czy też wzorce umów są sprzeczne z treścią OWS, pierwszeństwo w stosunkach pomiędzy tymi Stronami mają postanowienia OWS.
10. Jeżeli OWS tak stanowi, Strony mogą daną kwestię uregulować odmiennie niż przewiduje to OWS, jednakże z uwzględnieniem pozostałych postanowień tego dokumentu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zasad współżycia społecznego i dobrą praktyką rolniczą. Wszelkie kwestie odmiennie uregulowane Strony są zobowiązane potwierdzić w Potwierdzeniu Zamówienia.
11. W sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
12. OWS zostaje sporządzone w języku polskim i angielskim. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych pierwszeństwo ma wersja OWS sporządzona w języku polskim.
13. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 08.09.2016 roku.
§ 13.
Złożenie zamówienia jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją warunków sprzedaży (OWS) oraz Klauzuli informacyjnej dla celów RODO, znajdującej się na stronie internetowej www.kusibab-wyka.pl

DODATEK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY GOSPODARSTWA OGRODNICZEGO KUSIBAB-WYKA

obowiązujący od dnia 01.09. 2021 roku, stanowiący integralną część Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz każdej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy: Aleksandrą Kusibab-Wyka prowadzącą Gospodarstwo Ogrodnicze Kusibab-Wyka, Prandocin Iły 88a, 32-090 Słomniki,
a
Kupującym będącym Konsumentem.

§ 1
Dla celów niniejszego dokumentu, a także każdorazowej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy: Aleksandrą Kusibab-Wyka prowadzącą Gospodarstwo Ogrodnicze Kusibab-Wyka, Prandocin Iły 88a, 32-090 Słomniki, a Kupującym, wprowadza się następujące definicje, które oznaczają:
a) Lokal Przedsiębiorstwa – budynek, w którym Gospodarstwo prowadzi swoją działalność, posadowiony na nieruchomości: Prandocin Iły 88a, 32-090 Słomniki, Polska;
b) Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą przez Gospodarstwo z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
c) Umowa zawarta poza Lokalem Przedsiębiorstwa – umowę z Konsumentem zawartą:
– przy jednoczesnej fizycznej obecności Stron w miejscu, które nie jest Lokalem Przedsiębiorstwa Gospodarstwa,
– w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta w okolicznościach, o których mowa w pkt a),
– w Lokalu Przedsiębiorstwa Gospodarstwa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Konsumentem w miejscu, które nie jest Lokalem Przedsiębiorstwa Gospodarstwa, przy jednoczesnej fizycznej obecności Stron,
– podczas wycieczki zorganizowanej przez Gospodarstwo, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z Konsumentami;
d) Wycieczka zorganizowana przez Gospodarstwo – przede wszystkim: targi branżowe, wystawy, wyjazdy służbowe.
§ 2
Gospodarstwo nie może żądać od Kupującego będącego Konsumentem opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Gospodarstwo koszty w związku z tym sposobem zapłaty.
§ 3
1. W przypadku Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza Lokalem Przedsiębiorstwa, Gospodarstwo w Potwierdzeniu Zamówienia informuje Kupującego będącego Konsumentem o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (słownie: czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy zawartej w sposób wskazany w ust. 1 wygasa po upływie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym Kupujący będący Konsumentem wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż Przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie Towaru.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem musi poinformować Gospodarstwo o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza Lokalem Przedsiębiorstwa, w drodze jednoznacznego oświadczenia, które może zostać Gospodarstwu przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną. Wszelkie adresy i numery telefonów są podane w § 1 OWS.
4. W celu odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dołączonego do niniejszego Dodatku do OWS, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży jest zachowany, jeżeli Kupujący będący Konsumentem wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wskazanego w ust. 1.
§ 4
3. W przypadku odstąpienia od umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, Kupujący będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
4. Gospodarstwo zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem wszelkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostawy, jeżeli Strony ustaliły, iż obciążają one Kupującego, a także koszty Opakowania Towarów, w przypadku wskazanym w § 8 ust. 2 OWS, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym Gospodarstwo zostało poinformowane o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy sprzedaży.
5. Gospodarstwo dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji przez Kupującego będącego Konsumentem, chyba że wyraźnie zgodził się On na inne rozwiązanie.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Gospodarstwu przysługuje prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Gospodarstwu dowodu jego odesłania.
§ 5
8. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem otrzymał Towar w związku z umową sprzedaży, w przypadku wykonania przez Niego prawa do odstąpienia od tej umowy jest On zobowiązany do odesłania Towaru na adres Siedziby Gospodarstwa lub Oddziału, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym poinformował Gospodarstwo o odstąpieniu od umowy.
9. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Kupujący będący Konsumentem jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towarów.
§ 6
W skutek odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CELÓW RODO

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
2. Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Kusibab – Wyka prowadząca Gospodarstwo Ogrodnicze Kusibab – Wyka, Prandocin Iły 88a, 32-090 Słomniki, tel.: +48 509 937 481, adres e-mail: aleksandra@kusibab-wyka.pl
3. Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, osobą kontaktową jest Pełnomocnik ds. danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: info@kusibab-wyka.pl, adres miejsca prowadzenia działalności: Prandocin Iły 88a, 32-090 Słomniki (z dopiskiem „Dane osobowe”) lub tel. …………………………
4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych wyłącznie w celu:
a. realizacja usług Działu Sprzedaży w Biurze Obsługi Klienta Administratora, tj. udzielanie odpowiedzi na zapytania ofertowe, działania podjęte na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy (np. zebranie danych wymienionych w formularzu zamówienia), zawarcie i realizacja umowy (sprzedaż produktów), na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej-rolniczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji,
b. realizacja innych usług Działu Sprzedaży w Biurze Obsługi Klienta Administratora, tj.: informowanie telefonicznie lub przesyłanie za pośrednictwem e-mail lub listem tradycyjnym wysyłanym za pośrednictwem Poczty Polskiej korespondencji dotyczącej zamówienia, windykacji należności, reklamacji, organizacji transportu,
c. przekazywanie telefonicznie, za pośrednictwem e-mail lub listu tradycyjnego wysyłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej materiałów o charakterze marketingowym, tj. katalogów odmian sadzonek, obowiązujących cenników, ofert wraz z cennikiem, okazjonalnych kartek świątecznych, zaleceń co do sadzenia (zalecenia wysyłane są na wyraźny wniosek klienta).
5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą:
a. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,
b. podmioty, z którymi Administratorzy danych zawarli umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, np. w zakresie zarządzania systemami informatycznymi, prowadzenia księgowości.
6. Podstawą przetwarzania podanych danych osobowych jest Pana/i zgoda.
7. Ma Pan/i prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie oświadczenia w formie wiadomości e-mail na adres: info@kusibab-wyka.pl lub listem tradycyjnym na adres: Prandocin Iły 88a, 32-090 Słomniki. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.
9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych:
a. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych (uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii)
b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, czyli prawo do otrzymania od Administratora danych Pani/Pana danych osobowych w powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie danych przewarzanych przez Administratora danych na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem; może Pani/Pan przesłać te dane do innych administratorów danych lub zażądać, aby Administrator danych przesłał te dane do innego administratora, przy czym dane zostaną przez Administratora danych przesłane jeżeli jest to technicznie możliwe.
10. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. danych Osobowych, którego dane wskazano w pkt. 3. W celu zweryfikowania czy to Pani/Pan są uprawnieni ww. Pełnomocnik może prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na temat skargi znajdzie Pani/Pan pod adresem: https://giodo.gov.pl/579.
12. Administrator danych nie będzie w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu swoich klientów.
13. Administrator danych nie będzie przekazywać Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego lub jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.